Sita Pandey
Convener
Phone: 646-702-4494
sirunsi@yahoo.com

Prakash Nepal
Member Secretary
Phone: 703-864-4141
prakashnepal7@yahoo.com

Khem Bhattachan
Member, Media Director
Phone: 571-242-5510
khembhattachan@gmail.com

Homnath Subedi
Member
Phone: 702-864-4461
hsubedi@gmail.com

Gita Khatri
Member
Phone: 346-421-6013
gitakhatri@gmail.com

Padam Bishwokarma
Member
Phone: 720-628-6313
padambk@hotmail.com

Narayan Adhikari
Treasurer
Phone: 703-618-6715
npamss@gmail.com

Uttam Sedai
IT Director
sedai123@gmail.com

Img